Kto stojí za programom Zero Waste pre samosprávy

Priatelia Zeme – SPZ vznikli v roku 1996 a sú mimovládnou organizáciou, ktorá sa zameriava na  minimalizáciu znečisťovania prostredia odpadmi a toxickými látkami a ponúka pozitívne udržateľné riešenia v prospech budúcich generácií a ostatných foriem života. V roku 2022 sa stali členmi siete Zero Waste Europe.

Medzi naše hlavné kampane patria:

  • spolupráca so samosprávami na zefektívňovaní systémov odpadového hospodárstva v zmysle Zero Waste stratégie
  • zavádzanie triedeného zberu odpadov vrátane biologických odpadov, domáceho a komunitného kompostovania
  • boj proti škodlivým a nebezpečným zámerom budovania zariadení týkajúcich sa odpadového hospodárstva
  • práca na systémových zmenách v legislatíve, tvorba koncepčných a strategických dokumentov, analýzy
  • vedenie informačných kampaní pre širokú a odbornú verejnosť, realizácia odborných seminárov a konferencií

Medzi naše mnohé víťazstvá patria:

  • legislatívne opatrenia na sprísnenie štandardov pre triedený zber komunálnych odpadov, povinný zber kuchynských biologických odpadov, na podporu predchádzania vzniku odpadov
  • zvýšenie miery triedenia odpadov v spolupráci s obcami: v ChocholnejVelčiciach zo 17% na 53%, v Palárikove z 0% na 76% atď.
  • ako prví na Slovensku vybudovali 31 ks komunitných kompostovísk v Bratislave a pomohli vybudovať ďalších 27ks
  • počas 3 rokov odprednášali 640 prednášok pre verejnosť a informovali formou „od domu k domu“ okolo 1200 domácností o Zero Waste opatreniach

http://www.priateliazeme.sk/spz/

Zero Waste Europe je mimovládna organizácia so sídlom v Bruseli založená v roku 2013. Spája a podporuje živú sieť 37 miestnych a národných mimovládnych organizácií z celej Európy, ktoré zdieľajú spoločné hodnoty a ciele a spolupracujú na budúcnosti v zmysle koncepcie Zero Waste. Podporuje trvalo udržateľné systémy a zmenu pohľadu na využívanie zdrojov, urýchlenie spravodlivého prechodu k nulovému odpadu v prospech ľudí a planéty.

https://zerowasteeurope.eu/the-movement/our-network/

Program Zero Waste Cities, v preklade Samosprávy bez odpadu, je výsledkom práce odborníkov zo Zero Waste Europe. Zástupcom tohto programu na Slovensku sú Priatelia Zeme – SPZ.

 

Naši experti: 

Branislav Moňok

Braňo pracuje v oblasti odpadového hospodárstva od roku 1995, keď pracoval v CZO Košice v stredisku triedeného zberu. Od roku 1998 pracuje v OZ Priatelia Zeme – SPZ, v súčasnosti ako predseda. Zameriava sa najmä na zavádzanie Zero Waste koncepcií do praxe, navrhuje optimalizácie a implementuje efektívne systémy odpadového hospodárstva v samosprávach. Aktívne sa podieľa na tvorbe strategických a koncepčných dokumentov a legislatívy SR v oblasti odpadov. Braňo vedie aj informačné kampane a je lektorom a autorom mnohých odborných publikácií a štúdií o odpadoch pre samosprávy a verejnosť. Je expertom Zero Waste Europe pre program Zero Waste Cities pre Slovensko.

e-mail: monok (zavinac) priateliazeme (bodka) sk, mobil: 0904 124 726

Mgr. Lenka Beznáková

Lenka pracuje v oblasti odpadového hospodárstva od roku 2004. 5 rokov pracovala v samospráve, kde viedla odbor životného prostredia. Od roku 2009 pracuje v OZ Priatelia Zeme – SPZ. Lenka sa venuje najmä spolupráci so samosprávami v oblasti aplikácie Zero Waste koncepcií do praxe, manažuje informačné aktivity združenia, podieľa sa na tvorbe strategických dokumentov. Je komunikačnou koordinátorkou v rámci siete Zero Waste Europe a Friends of the Earth Europe. Je autorkou viacerých odborných publikácií a štúdií o odpadoch pre samosprávy, odbornú i laickú verejnosť. Je expertkou Zero Waste Europe pre program Zero Waste Cities pre Slovensko.

e-mail: beznakova (zavinac) priateliazeme (bodka) sk, mobil: 0902 131 202

Ing. Monika Medovičová

Monika pracuje v oblasti odpadového hospodárstva od roku 1994. Pôsobila 25 rokov na viacerých úrovniach v štátnej správe v oblasti odpadového hospodárstva. Posledných 6 rokov aj ako inšpektorka pre integrovanú prevenciu a kontrolu. Od roku 2019 pracuje v OZ Priatelia Zeme – SPZ. Monika sa zameriava hlavne na poradenstvo pre samosprávy, podnikateľov aj laickú verejnosť, týkajúce sa odpadov a znečisťovania prostredia. Aktívne sa zapája do aplikácie informačných kampaní a Zero Waste koncepcií v praxi. Vykonáva lektorskú a publikačnú činnosť. Podieľa sa na tvorbe koncepčných a legislatívnych materiálov.

e-mail: medovicova (zavinac) priateliazeme (bodka) sk

 

Kontaktujte nás, radi Vám poradíme a povedieme Vás cestou k Zero Waste!

Všetkých expertov Zero Waste Europe nájdete tu.