Čo je to Zero Waste?

Zero Waste (v preklade „nulový odpad“) je snaha o zachovanie všetkých zdrojov prostredníctvom zodpovednej výroby, spotreby, opätovného použitia a zhodnocovania výrobkov, obalov a materiálov bez zbytočného spaľovania, skládkovania a bez vypúšťania do vody, pôdy alebo ovzdušia, ktoré ohrozuje životné prostredie alebo ľudské zdravie.

Naša planéta nám prostredníctvom prebiehajúcej klimatickej krízy dáva jasne najavo, že je najvyšší čas prehodnotiť spôsob, akým získavame suroviny a energiu pre výrobu; spôsob, akým vyrábame a ako nakupujeme; spôsob ako spotrebúvame výrobky, spôsob ako nakladáme s odpadmi...

Zero Waste napomáha obnove ekosystémov a navrhuje spôsoby ako zabezpečiť plnohodnotný život pre ľudí aj pre planétu. Presúva pozornosť k správnemu hospodáreniu s cennými zdrojmi našej Zeme v zmysle obehového hospodárstva. Podporuje predchádzanie vzniku odpadov, opätovné používanie, či prípravu na opätovné použitie.

Hierarchia Zero Waste

Zero Waste Europe vytvorila novú hierarchiu Zero Waste, ktorá nabáda k zmene myslenia smerom od odpadového hospodárstva k správnemu využívaniu zdrojov surovín a energie a zároveň zabezpečuje zachovanie hodnoty našich zdrojov v ekonomike pre nové generácie:.